KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY FORMU

Veri Sorumlusu: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad. İş Kuleleri, Kule 2
Kat:17-20 Levent/İstanbul
Tel: 0 (212) 317 70 70
E-posta Adresi: tohumkumbaram@anadoluhayat.com.tr
Faks: 0 (212) 317 70 77
İnternet Adresi:www.anadoluhayat.com.tr
Ticaret Sicil Numarası: 265737
VD: Büyük Mükellefler V.D. 0680064936
MERSİS Numarası: 0068006493600013

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,
Şirketimiz ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
işbirliğiyle gerçekleştirilecek Tohum Kumbaram Projesi
kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere yasal temsilcisi
olduğunuz öğrencinin katılım sağlayacak olması dolayısıyla
başvuru ve etkinlik sırasında temin edilen öğrenciye ait
kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgisi, görsel-işitsel bilgi
ve benzeri kişisel veriler ile şahsınıza ait kimlik bilgisi ve
iletişim bilgileri; etkinliklere katılım talebinizin alınması
amacıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
işlenmekte ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi
veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, ana hissedarımız ve acentemiz
T. İş Bankası A.Ş.’ye, Tohum Kumbarası Projesi kapsamındaki iş
ortağımız Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’ne,
denetim firmalarımıza, gizlilik sözleşmesi ile güvence altına
aldığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize
aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
5. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak açık rızasına istinaden
toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi
kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp
aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi
kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması
halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme,
işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin
silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin,
kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme,
işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız; Veri Sorumlusu’nun
mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz.
Bu kapsamda https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/Kisisel-Verilere-Iliskin-Veri-Sorumlusuna-Basvuru Formu.pdf
web adresinde yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak, hizmet@anadoluhayat.com.tr
mail adresine iletebilir ya da “İş Kuleleri, Kule 2 Kat:17-20 Levent,
İstanbul” adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu’nun usulüne
uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.
İş bu tek sayfadan ibaret aydınlatma formunu ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim.

AÇIK RIZA METNİ
Kişisel verilerimin “Veri Sorumlusu” Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından
aydınlatma metninde belirtildiği şekilde işlenmesine ve aktarılmasına, görüntü
kaydımın ve ses kaydımın alınmasına, yazılı ve dijital platformlarda paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

Veri Sorumlusu: BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
Adres: Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi, Sarıgüzel İş Merkezi, No: 61/9, 34722 Kadıköy | İstanbul
Tel: 0 (216) 349 99 33
Faks: 0 (216) 345 99 39
E-posta Adresi: dernek@bugday.org
İnternet Adresi: www.bugday.org
V.D: Kadıköy V.D. , 1880321701
MERSİS Numarası: 0188032170100002

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,
Derneğimiz ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. işbirliğiyle
gerçekleştirilecek Tohum Kumbaram Projesi kapsamında düzenlenecek
olan etkinliklere yasal temsilcisi olduğunuz öğrencinin katılım
sağlayacak olması dolayısıyla başvuru ve etkinlik sırasında temin edilen
öğrenciye ait kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, eğitim bilgisi, görsel-işitsel bilgi
ve benzeri kişisel veriler ile şahsınıza ait kimlik bilgisi ve
iletişim bilgileri; etkinliklere katılım talebinizin
alınması amacıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve bu amaçların
gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir.

Şahsınıza ve yasal temsilcisi olduğunuz öğrenciye ait kişisel veriler;
mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile
kamu makamlarına, Tohum Kumbarası Projesi kapsamındaki
iş ortağımız Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye aktarılabilmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
5. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak açık rızasına istinaden
toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi
kapsamında şahsınıza ve yasal temsilcisi olduğunuz öğrenciye
ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
söz konusu kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere
aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri
ya da kişi kategorilerini öğrenme, söz konusu kişisel verilerin eksik
veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi
halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesini
talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, söz konusu kişisel
verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme,
işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme ve söz konusu kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle şahısınızın veya yasal temsilcisi olduğunuz öğrencinin
zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız;
Veri Sorumlusu’nun mevzuattan ve bu metinden doğan hakları
saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.

Şahsınıza ve yasal temsilcisi olduğunuz öğrenciye ait kişisel veriler
ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz.
Bu kapsamda https://www.bugday.org/blog/wp-content/uploads/2021/07/KVKK_Basvuru_Formu.-SON-REVİZYON-1.pdf
web adresinde yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak,
dernek@bugday.org mail adresine iletebilir ya da “Hasanpaşa Mahallesi,
Kurbağalıdere Caddesi, Sarıgüzel İş Merkezi, No: 61/9,
34722 Kadıköy | İstanbul ” adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu’nun usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

İş bu tek sayfadan ibaret aydınlatma formunu ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim.


AÇIK RIZA METNİ
Kişisel verilerimin ve yasal temsilcisi bulunduğum öğrencinin
“Veri Sorumlusu” Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından
aydınlatma metninde belirtildiği şekilde işlenmesine ve aktarılmasına,
şahsıma ve yasal temsilcisi bulunduğum öğrencinin görüntü kaydının
ve ses kaydının alınmasına, yazılı ve dijital platformlarda paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

Back to Top